Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka a nebo telefonicky.
 2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží a kontrole kvality vráceného zboží ( v nepoškozenemém a originálním obalu ) na adresu prodejce.V případě poškození nevrací prodejce  částku zákazníkovi. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.
 3. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.
 4. Ceny uvedené v internetovém obchodě mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Např. chybně uvedená cena – (chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.) Změny cen mohou být provedeny v návaznosti cen u výrobců nebo v důsledku pohybu kurzu Kč k jednotlivým zahraničním měnám, odkud je zboží dováženo (USD, EUR a ENG ). U zboží je případné clo zakalkulováno v cenách.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody s kupujícím provést záměnu zboží, pokud:
 • zboží se již nevyrábí,
 • zboží se již nedodává,
 • zboží není skladem (vyprodané, nebo došlo ke zrušení výroby, atd.),
 • výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží a služeb, bude mu tato částka vrácena zpět v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy tak nedojde.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka, doprava) uvedené v závazné objednávce.
 2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží .
 4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.
 5. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být v původním obalu.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecně

  1. Záruční doba na zakoupený výrobek počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výrobky se záruční dobou 24 měsíců nebo s delší záruční dobou jsou určeny výhradně pro použití v domácnosti. Výrobky se záruční dobou kratší než 24 měsíců (12 měsíců nebo 6 měsíců) jsou určeny pro výrobní činnost nebo poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. V případě, že výrobky pro domácnost budou použity v podnikatelské činnosti, tj. v provozovnách, je stanovena záruka 6 měsíců bez ohledu na záruku uvedenou v záručním listu.
   Záruka se vztahuje pouze na  díly a práci technika! Doprava zboží a jízda servisního technika je účtována dle naších ceníků:
  Doprava PPL (zboží dle povahy do 31kg): 139 Kč bez DPH – Doprava TOPTRANS : ( křehké zboží, zboží na paletě nebo zboží od 50kg): dle váhy a vzdálenosti místa doručení (od místa provozovny nebo skladu)Doprava naší firmou: 17Kč/km (popř. paušál dle domluvy)Čas jízdy technika 150,-Kč/hod 
  1. záruční opravu provedeme po předložení dokladu prodeje (faktury). Záruční opravu dále provádíme pouze v pracovních dnech.
  2. poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních práv a předpisů
  3. je-li poskytnuta tzv. prodloužená záruka, je kupující povinen vždy po uplynutí klasické záruční lhůty (dle výrobce, objednat pravidelnou prohlídku a náklady na tuto službu uhradit, jinak nebude prodloužená záruční doba uznána.
  4. kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny
  2. Záruka se vztahuje
  1. na vady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady vám budou bezplatně odstraněny
  2. na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li správně a odborně instalován, byl-li výrobek používán v souladu s návodem k používání
  3. Záruka nemůže být uplatněna
  1. při neúplně vyplněném či dodatečně pozměněném záručním listě nebo nepředložení dokladu prodeje či neprokázání nákupu
  2. na poruchy způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřené použití síly
  3. na nevhodné používání mycích a oplachových prostředků do myček, při kterém dochází k poškození myčky.
  4. není-li zařízení instalováno firmou Gastrotechnika A1, s.r.o. (při písemném souhlasu firmy Gastrotechnika A1, s.r.o. smí být instalováno jiným odborným servisem)
  5. je-li zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitele nebo jinou osobou
  6. na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké, horké, prašné, chemicky či jinak nevhodné)
  7. na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením či znečištěním přístroje a zanedbanou péčí o výrobek
  8. na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termo pojistky a jejich opětovné zapnutí, pojistek pokud toto přímo nesouvisí s jiným dílem, na spotřební materiál
  9. na vady způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu či náhradního dílu
  10. na poškození způsobená ohněm, vodou ( např.vodní kámen – trvrdost vody ) , statickou elektřinou nebo přepětím v el. síti
  11. při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň, živelná pohroma apod.)
  12. na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
  13. jedná-li se o vadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování, odvápňování, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby.

4. Upozornění

 1. přístroje, které nejsou pevně napojeny na elektrický, plynový a vodovodní přívod, je kupující povinen dopravit na své náklady do servisní dílny (osobně, poštou, přepravní spol. atd) provozovna: Gastrotechnika A1 s.r.o., Nám. Přátelství 1518/2,110 00 Praha 10 – Hostiva. K tomu určené, pečlivě zabalené pokud možno v původním obalu a zajistit zboží proti poškození (za případné poškození přepravou nenese odpovědnost prodávající). Pevně napojené přístroje na elektrický, plynový a vodovodní přívod opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy na místo dle našeho servisního ceníku: práce 690,- Kč/hod , čas jízdy technika 150,- Kč/hod, dopravné servisní vozidlo 17,- Kč/km
 2. při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k vaší tíži
 3. povinností kupujícího je se seznámit se zněním tohoto záručního listu a našich servisních podmínek podle nichž se servisní služby řídí

Vyzvednutí zboží z opravy je možné pouze v kancelářích firmy Martin Žižka  Gastrotechnika A1 s.r.o.. Na žádost zákazníka je možné zboží zaslat přepravní službou ze servisní dílny, kdy zákazníkovi bude zásilka dodána na dobírku (účtována je pouze cena přepravy  PPL  139,- nebo TOPTRANS  dle váhy a vzdálenosti – dle aktuálního ceníku firmy Toptrans ). V případě dodání naší firmou je cena dopravy 17,- Kč/km.

Ceny uvedeny bez DPH. Obrázky u produktů jsou pouze ilustrační a nemusejí přesně odpovídat skutečnosti. S pozdravem
Gastrotechnika A1 s.r.o.
Martin Žižka
Tel.: 602170666